Regulamin Pieszej Pielgrzymki Diecezji Radomskiej na Jasną Górę

 1. Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej na Jasną Górę jest organizowana przez Kurię Diecezji Radomskiej.

 2. Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej składa się z pięciu kolumn: I - Radomskiej, II - Radomskiej, III - Skarżyska, IV - Starachowicka, V – Opoczyńska.

 3. Dyrektorem Pielgrzymki jest ks. Krzysztof Bochniak, zaś Kierownikami poszczególnych Kolumn: ks. Prał. Jerzy Karbownik, ks. Maciej Szymański i ks. Mariusz Leszczyk.

 4. Pielgrzymka jest znakiem wędrującego Kościoła, który w drodze uświęca się przez prawdę i miłość. Jest aktem wyłącznie religijno-pokutnym. Odznacza się duchem modlitwy i ofiary.

 5. Uczestnicy, decydując się na udział w pielgrzymce, winni kierować się motywami religijnymi i dbać – pod sankcją usunięcia – aby religijny charakter pielgrzymki był przestrzegany przez cały czas jej trwania.

 6. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto:

 • we właściwym miejscu i czasie dokona zapisu

 • akceptuje niniejszy regulamin,

 • będzie stosował się do zarządzeń kierownictwa pielgrzymki.

 1. Osoby nieletnie:

 • do lat 15 – mogą brać udział w pielgrzymce w towarzystwie osoby dorosłej, idącej w tej samej grupie,

 • w wieku 16-18 lat – na podstawie, złożonego wcześniej przy zapisie, pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów.

 • Uczestnicy i organizatorzy Pieszej Pielgrzymki Diecezji Radomskiej na Jasną Górę są zobowiązani do przestrzegania norm dotyczących ochrony dzieci i młodzieży, a także zasad praktyk duszpasterskich obowiązujących w Diecezji Radomskiej.

 1. Pielgrzymi codziennie uczestniczą we wspólnej Eucharystii. Troszczą się o życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych czy starszych; wykorzystują posiadane talenty i dary włączając się w różne posługi.

 2. Pątnicy zobowiązani są iść w grupach, do których się zapisali. Każdorazowe opuszczenie grupy powinno być odbywać się za zgoda Przewodnika.

 3. Pielgrzymi zobowiązani są nosić w widocznym miejscu identyfikator.

 4. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki pątników obowiązuje: odpowiedni strój, zakaz palenia wyrobów tytoniowych, zakaz picia napojów alkoholowych i używania narkotyków.

 5. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do respektowania:

 • przepisów Kodeksu Drogowego o ruchu pieszych na drogach publicznych,

 • zarządzeń władz terenowych (zakaz kąpieli w rzekach, jeziorach, rozpalania ognisk, niszczenia przyrody)

 • wskazań służb porządkowych pielgrzymki.

 1. W miejscach postoju pielgrzymi dbają o to, aby pozostawić po sobie porządek i czystość.

 2. Uczestnikom pielgrzymki, a tym bardziej osobom postronnym, bez wiedzy kierownictwa, nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów czy emblematów, ani zbierać jakichkolwiek ofiar.

 3. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną
  z istotnymi celami i duchem pielgrzymki grożą konsekwencje: upomnienie lub natychmiastowe usunięcie z pielgrzymki.

 4. Ze względu bezpieczeństwa, pielgrzymce będą mogły towarzyszyć tylko samochody oznakowane przez organizatora Pieszej Pielgrzymki Diecezji Radomskiej. Samochody towarzyszące Pielgrzymce mają obowiązek podprzadkować się do poleceń kierujących ruchem.

Klauzula RODO:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Oświadczam, że zostałem poinformowany(a), że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych. Wyrażam zgodę na utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Pieszą Pielgrzymkę Diecezji Radomskiej. Rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z niniejszym oświadczeniem woli nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz Oświadczającego ani jakiejkolwiek osoby trzeciej, wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.

https://jasnagora.pl/
http://www.radom.gosc.pl/
https://radioplus.com.pl/
https://diecezja.radom.pl/